Egzamin i co dalej? – warsztaty psychologiczne dla uczniów klas 7-8

Małgosia Ścibisz

Projekt edukacyjny z doradztwa zawodowego przewiduje bloki zajęciowe, które odbywać się będą 1 raz w tygodniu (w wymiarze 1,5 h) przez okres dwóch miesięcy (8 spotkań). Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, który przeprowadzi dzieci przez 5 bloków tematycznych:

 1. Rezyliencja – odporność psychiczna
 2. Komunikacja – współpraca
 3. Wiara w siebie
 4. Uczenie się – wyznaczanie celów (według modelu SMART)
 5. Redukcja stresu

Spotkania prowadzone będą w kilku osobowych grupach dobranych pod względem wieku (12-13 lat).

Bloki tematyczne podzielone zostaną na części:

 1. Rezyliencja – odporność psychiczna
 2. Analiza potrzeb i ich zaspokajanie
 3. Budowanie pozytywnego obrazu siebie przez pryzmat sił wewnętrznych
 4. Komunikacja vs współpraca
 5. Budowanie relacji
 6. Współpraca w grupie
 7. Wiara w siebie
 8. Motywacja wewnętrzna
 9. Realizacja własnych potrzeb i pragnień
 10. Uczenie się
 11. Wyznaczanie celów (według modelu SMART)
 12. Uczenie się – przez zapewnianie zasobów, sprawstwo, budowanie pozytywnego stosunku do siebie, praktykowanie wdzięczności
 13. Redukcja stresu
 14. Strategie radzenia sobie ze stresem
 15. Wzmacnianie dobrostanu fizycznego i psychicznego

Spotkania poprzedzone będą indywidualnymi konsultacjami związanymi z badaniem mocnych stron i odkrywaniem talentów poprzez badania Brain Core (z indywidualnym opisem wyników poszczególnych uczestników kursu). Po przeprowadzeniu indywidualnych badań, opisem wyników oraz zespołową pracą dotyczącą 5 wymienionych wyżej obszarów dokonana zostanie ewaluacja zasobów wśród osób biorących udział w zajęciach poprzez powtórne wykonanie Testu Brain Core w celu oszacowania zmian. To w przypadku kiedy uda się skorzystać z narzędzi Brain Core.

Zajęcia tematyczne będą polegały na pracy zespołowej, podczas której uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu samopoznania i samorealizacji (w formie prezentacji i wykładów), a także pracy warsztatowej w grupie opartej na tworzeniu własnego CV, układaniu map myśli, analizie Koła Potrzeb etc.

Każde kolejne zajęcia będą kontynuacją i rozwinięciem poprzednich. Rozwijanie kolejnych kompetencji, pogłębianie wiedzy na swój temat otworzy przed uczestnikami ścieżkę do samopoznania, pogłębienia wiedzy na temat swoich możliwości, mocnych stron i rozwijania talentów.

Cele ogólne spotkań z zakresu doradztwa zawodowego:

 1. Wzmacnianie odporności psychicznej w obliczu wyzwań związanych z rozwojem ścieżki edukacyjnej
 2. Nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresotwórczych;
 3. Nabywanie kompetencji związanych z nawiązywaniem poprawnych relacji w grupach rówieśniczych
 4. Poszerzanie umiejętności współpracy w grupie w celu zaspokajania potrzeby samorealizacji i samorozwoju
 5. Kształtowanie umiejętności budowania sieci społecznych
 6. Budowanie motywacji wewnętrznej
 7. Nauka kompetencji związanych z planowaniem i realizacją celów
 8. Poszerzanie umiejętności poszerzania zasobów własnych przez:
 9. Rozwój siły charakteru
 10. Wzmacnianie poczucia sprawstwa
 11. Tworzenie pozytywnego stosunku do samego siebie
 12. Dbałość o zdrowie, wprowadzanie pożądanych nawyków.

Dlaczego warto pracować w grupie?

Praca grupowa to przede wszystkim możliwość poznawania siebie nawzajem. To najlepsza z możliwych okazja do zbudowania poprawnej relacji wśród dzieci w podobnym wieku, które poprzez udział we wspólnych zajęciach odkrywają siebie. Grupa to również „żywy organizm”, w którym nieustająco zachodzą zmiany. Praca zespołowa, to również niezastąpiona okazja to wymiany myśli, punktów widzenia, wyrażania swoich, często indywidualistycznych pomysłów, to okazja do zaprezentowania siebie na forum.

Czego nauczysz się podczas zajęć?

W trakcie zajęć dzieci odkrywać będą obszary związane z samopoznaniem. Dowiedzą się, dzięki jakim siłom budować można swoją odporność psychiczną w obliczu życiowych wyzwań (np. związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, czy w konsekwencji wyborem zawodu). Uczestnicy dowiedzą się jak poprzez optymizm i pozytywny obraz własnej osoby można budować pozytywne, życiowe scenariusze w przyszłości. Poznanie planowania i realizacji wyznaczonych sobie celów będzie miało przełożenie na aktywne i konstruktywne planowanie swojej przyszłości.

Przewiń na górę